Roger

User blog
ธรรมชาติที่สุดของนายเฉลิมชัยอะไรตัวธรรมชาติของนายเฉลิมชัยที่เปิดขึ้นไปด้วยธรรมชาติของโลกที่สร้างขึ้นมาได้พบกับธรรมชาติที่สะอาดที่จะนำมาทำสมุดสะสมเหรียญทำเองของนายเฉลิมชัยตั้งแต่เกิดธรรมชาติส่วนที่ถูกคุกคามด้วยอำนาจแห่งโลกิยะโลกที่สร้างสมกันมายาวนานมันจึงทำลายความสะอาดของเราเราเกิดเพราะเรามีกรรมต้องเกิดจำนั้นคือทำให้เราเกิดเป็นสัตว์สัตว์เป็นตัวที่เรียกว่าคนถ้าเราต้องการเป็นสัตว์ประเสริฐเราต้องเป็นผู้ที่ทรงธรรมมีภูมิธรรมนั่นคือการถักดำรงเพียงวิสัยความเร็วในโลกที่มันสร้างขึ้นมามาเพื่อสมมติให้เราชอบมาให้เราหลงใหลให้มันออกไปได้มนุษย์แตกต่างกันเพราะธรรมะเราต้องเข้าใจธรรมชาติของจิตตามธรรมชาติของตัวเราเองมนุษย์ฉลาดที่สุดมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความสำเร็จทั้งรู้มากที่สุดคือมนุษย์ที่เข้าใจธรรมชาติของตัวเองเข้าใจตัวเองเข้าใจหากผิดฝ่ายดีนะฝ่ายเดียวอะไรที่ฝ่ายเร็วต้องวิพากษ์วิจารณ์ก็คือวิจารณ์ตัวเราเองการวิเคราะห์ตัวเราเองนั้นคือศาสนาคือการวิเคราะห์ด้วยสมองการวิเคราะห์แบบอย่าเป็นเพียงการวิเคราะห์ด้วยสมองแบบหยาบก็สามารถคณะมนุษย์คนอื่นแต่ถ้าเราวิเคราะห์ แบบละเอียดซึ่งก็คือเราจะเหนือกว่ามนุษย์ทั้งโลกสิ่งที่สูงที่สุดของการพัฒนาวิปัสสนาบางคนไปวิปัสสนาแล้วบ่นปวดเมื่อยครีมลองกานอยด์ช่วยท่านได้สมุดใส่ธนบัตรที่ระลึกเท่าไหร่นั้นท่านถามได้จากร้านขายยาการวิเคราะห์จิตวิปัสสนาทางโลกคือการวิเคราะห์สมองตัวเองว่าติดอะไรวิเคราะห์แยกส่วนดีส่วนเลวออกจากการแล้วพยายามแก้ส่วนเลวออกไปยึดความยึดมั่นในทางวัตถุกรอกคุมมันเอาไว้ต้องพยายามเอาจิตที่เป็นจิตละเอียดนั้นวิพากษ์และขัดขวางอะไรที่เอาอะไรไม่ต้องแยกออกจากกันดังนั้นการวิเคราะห์สมองจึงทำให้อาชีพของแต่ละคนหรือการดีมีอยู่ของแต่ละคนแตกต่างกันการทำงานความสำเร็จการแตกต่างคนที่วิเคราะห์ทางจิตวิญญาณการวิเคราะห์สมองได้แต่เป็นคนที่มีการวางแผนงานที่ยิ่งใหญ่สามารถควบคุมดูได้ทั้งหมดทำอะไรก็ได้ง่ายดังนั้นหลักผู้โดยสนานจึงเป็นสิ่งที่ดีหลักเลือกศาสนาก็สามารถสอนให้เรามีความสำเร็จทางโลกทางโลกียะวิสัยอยู่เหนือการควบคุมมันได้นี้คือสูงสุดของทุกศาสนาไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธเท่านั้นทุกศาสนาสอนให้มนุษย์รู้จักมองความดีมองความเร็วของตัวเองและมีสติสติเป็นผู้จัดการบริหารความดีและความเร็วทั้งสองด้านเพื่อให้เกิดสัมมาคือความเป็นการพิสูจน์แล้วนำเสนอความสำเร็จในโลกมนุษย์ในโลกแห่งความว่าทางวัตถุทั้งหมดถึงความเจริญก้าวหน้าตามอาชีพที่ตัวเองทำเราอาจจะมีอาชีพขายยานวดเราก็ทำรีวิวแฟ้มสะสมธนบัตรได้วิชาทางจิตวิญญาณดังนั้นวิชาทาง ที่สำคัญยิ่งใหญ่ที่สุดคือวิชานักสืบวิญญาณซึ่งเป็นสุนทรียภาพของศิลปะตัวศรีปราชญ์ถือศาสนาศิลปะกับศาสนานั้นอยู่ด้วยกันได้กับศาสนาเป็นสิ่งที่ควบคู่กันมาเพราะศิลปะคืออารมณ์ศิลปะคือสุนทรียภาพ สมุดสะสมธนบัตร
Read more
Posted in Uncategorized | 1 Comment(s)